Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev privaatsuspoliitika ja kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kirjeldavad, kuidas Maxwise OÜ (edaspidi “Maxwise”) kogub, töötleb ja kasutab teie andmeid, kui te kasutate meie veebisaidi maxwise.eu (edaspidi “veebisait”) teenuseid ja/või muid teenuseid, mida me teile pakume.

Teie andmete töötlemise üksikasju võivad kirjeldada ka kliendilepingud, veebisaidi kasutamise sätted ja tingimused ning muud teenustega seotud dokumendid.

Käesolev privaatsuspoliitika moodustab ühe osa veebisaidi kasutamise sätetest ja tingimustest, mis reguleerivad meie veebisaidi kui terviku kasutamist, mistõttu tuleb lugeda käesolev privaatsuspoliitika ja meie veebisaidi kasutamise sätted ja tingimused läbi nii, nagu need oleks üks dokument.

Kui te kasutate meie veebisaiti või meie teenuseid ja/või kui te suhtlete kasutaja või kliendina (edaspidi “kasutaja”, “klient” või “teie”) meie veebisaidi või meiega, siis tähendab see, et te nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ning kinnitate, et te olete lugenud läbi ja teinud endale selgeks kõik käesoleva privaatsuspoliitika sätted.

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ja kohaldatavate seadustega, kaasa arvatud isikuandmete kaitse üldmääruse (ingl k General Data Protection Regulation ehk GDPR, (EL) 2016/679) ja Eestis kehtivate siseriiklike isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega (edaspidi kõik üheskoos “isikuandmete kaitse seadused”).

“Isikuandmed” tähendavad käesolevas privaatsuspoliitikas igasugust teavet, mis tuvastab või võimaldab tuvastada teid ühena eespool nimetatud isikutest muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Lepingulisel eesmärgil– Maxwise peab kliendi isikuandmeid töötlema kliendiga teenuselepingu sõlmimiseks ja kliendile teenuste osutamiseks.
 • Õigusnõuete täitmiseks– Maxwise peab kliendi isikuandmeid töötlema kohaldatavatest seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks (see tähendab vastavuse tagamiseks rahapesu tõkestamise ja pettusevastase võitluse nõuetele, rahvusvaheliste finantssanktsioonide jõustamiseks ning selliste riigiasutuste ja -ametite päringutele vastamiseks ja nende korralduste täitmiseks, kellega Maxwise on kohustatud koostööd tegema).
 • Analüütilistel eesmärkidel– Maxwise peab kliendi isikuandmeid töötlema oma teenuste ja veebisaidi haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks.
 • Isikustamise eesmärgiltäitmaks Maxwise’i käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid kohustusi.
 • Kommunikatsiooni eesmärgilteiega kontakteerumiseks.
 • Arvepidamiseesmärgilfinantsarvestuseks, raamatupidamiseks ja arveldamiseks.
 • Dokumendiringluse tagamiseks.
 • Kandidaatide otsimiseks vabadele töökohtadele.
 • Muude õiguslike, regulatiivsete ja juriidiliste nõuete täitmiseks.

 

Me kogume isikuandmeid järgmiste vahendite ja võtetega:

 • Küpsised

Me kasutame küpsiseid info kogumiseks selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Küpsised võimaldavad meil pakkuda teile kasutajasõbralikumat ja paremini ligipääsetavat vormingut veebisaidi kasutamiseks. Küpsised ei sisalda tavaliselt andmeid, mis võimaldaks teid tuvastada konkreetse füüsilise isikuna.

 • Google Analytics ja Jivo äpp

Maxwise kasutab kolmandast isikust teenusepakkujate nagu Google’i ja Jivo äpi teenuseid, mis kasutavad nende oma küpsiseid koos kolmanda isiku küpsiste või identifikaatoritega andmete kogumiseks selle kohta, kuidas klient suhtleb reklaamide ja teenuse muude osadega meie veebisaidil.

Klient saab Google Ads’i seadistuste lehel valida, kuidas Google ja/või äpid talle reklaame kuvavad. Klient saab soovi korral reklaamidest ka täielikult keelduda, külastades selleks Network Advertising Initiative’i keeldumislehte või võttes brauseris kasutusele Google Analyticsi keelupistiku.

Maxwise kasutab Google Analyticsit juurdepääsu, liikluse ja kasutuse mõõtmiseks ja hindamiseks oma veebisaidi avalikes osades ning aruannete koostamiseks meie veebisaidi administraatoritele selle kohta, kuidas kasutaja meie veebisaidil navigeerib.

Maxwise rakendab asjakohaseid meetmeid Google’i ja/või äppidega kogutud tehnilise info kaitsmiseks. Kogutud andmeid kasutatakse ainult vastavalt vajadusele tehniliste probleemide lahendamiseks, veebisaidi halduseks ja külastajate eelistuste kindlaks tegemiseks.

 • Tehniline info

Kui te külastate meie veebisaiti, siis me võime koguda tehnilist infot, mis iseenesest ei tuvasta teid nime järgi. Selline info võib siiski sisaldada näiteks teie IP-aadressi ning andmeid selle kohta, milliseid lehekülgi te meie veebisaidil külastate, milliseid muid lehekülgi te internetis külastate ja millist brauserit te kasutate meie veebisaidi vaatamiseks. Me kasutame neid tehnilisi andmeid oma veebisaidi talitluse hindamiseks ja parandamiseks, aitamaks teostada meie serveriga seotud rikkeotsingut, meie veebisaidi halduseks, et näha, kust tuleb liiklus meie veebisaidile ja et tuvastada meie kasutajaid. Me võime oma veebisaidi ja sidusrakenduste kaudu koguda ka muud isikustamata infot, nagu andmeid tegevuse kohta veebisaidil ja kasutuseelistusi, mis on tuntud ka kui demograafilised või profiiliandmed. Me ei seo praegu selles lõigus kirjeldatud andmeid teie isikuandmetega, ent me jätame endale õiguse hakata seda tulevikus tegema.

 • Kutsealased teenused

Me kogume meie klientide poolt või nimel esitatud infot või infot, mille me hangime ise oma kutsealaste teenuste pakkumise käigus. Isikuandmete selliselt kogumine on vajalik, et me saaksime täita oma kohustusi klientide ees, ja ka meie kui õigusbüroo õigustatud huvides, et me saaksime pakkuda oma klientidele ja potentsiaalsetele klientidele õigusabi. Me rakendame oma kutsealaste kohustuste täitmisel kõiki asjakohaseid meetmeid nii oma endiste, praeguste kui potentsiaalsete klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja tervikluse tagamiseks.

Me võime kutsealaseid teenuseid osutades täiendada teie poolt esitatud isikuandmeid teie kohta muudest allikatest saadud isikuandmetega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

Me rakendame sarnaselt teiste kutsealaste teenuste pakkujatega teistes riikides asuvaid kolmandaid isikuid oma ülesannete efektiivseks täitmiseks. Seetõttu võidakse isikuandmeid edastada meie ja meie klientide asukohariigist väljapoole.

Isikuandmeid võidakse edastada ka sellistesse Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse, kus ei ole seadusega kehtestatud kindlat ja tõhusat korda isikuandmete kaitsmiseks.

Me rakendame asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kõik isikuandmed on piisavalt kaitstud ja et isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda on õiguspärane. Kui me edastame isikuandmeid sellisesse Euroopa Majanduspiirkonna välisesse riiki, kus ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul tagatud piisav isikuandmete kaitse tase, siis toimub andmete edastamine sellise lepingu alusel, mis sisaldab Euroopa Liidu nõudeid isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, nagu näiteks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimusi.

Me võime edastada meie käsutuses olevaid isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • Partnerfirmad, vahendajad ja/või töövõtjad

Me võime edastada isikuandmeid teistele äriühingutele, kui see on vajalik administratiivsetel eesmärkidel või kutsealaste teenuste osutamiseks meie klientidele (näiteks konsultatsiooniteenuste osutamiseks erinevatel territooriumidel asuvate äriühingute poolt).

 • Kolmandad isikud, kes varustavad meid rakenduste ja/või funktsionaalsusega või osutavad meile andmetöötluse või IT-teenuseid
 • Programmide ja rakenduste (nagu raamatupidamisprogrammide, tõlkerakenduste jms) kaudu kutsealaste teenuste pakkujad

Me rakendame kolmandaid isikuid teenuste tõhusamaks pakkumiseks ning oma firmasiseste IT-süsteemide ja serverite käideldavuse, talitluse ja halduse tagamiseks. Selliste isikute hulka kuuluvad muu hulgas IT-teenuste pakkujad, pilvetarkvara teenusena pakkujad, identiteedihalduse teenuse pakkujad, veebisaidi haldus- ja majutusteenuse pakkujad, andmete analüüsiteenuse pakkujad ning andmete varundus-, turbe- ja talletusteenuste pakkujad. Seda pilvetaristut teenindavad ja toetavad serverid asuvad turvalistes andmekeskustes üle kogu maailma ja isikuandmeid võidakse säilitada ükskõik millises neist.

 • Kolmandad isikud, kes abistavad meid muudmoodi kaupade, teenuste või info pakkumisel
 • Audiitorid, juristid, tõlgid/tõlkijad ja muud kutsealaseid teenuseid pakkuvad konsultandid
 • Õiguskaitseorganid ning muud reguleerivad ja valitsusasutused ja muud kolmandad isikud vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele

Me võime saada päringuid sellistelt kolmandatelt isikutelt, kellel on õigus nõuda isikuandmete avaldamist näiteks selleks, et kontrollida, kas me täidame kohaldatavate seaduste ja määruste nõudeid, või et uurida väidetavaid kuritegusid või seaduslike õiguste kaitseks õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Me avaldame vastava taotluse saamisel isikuandmeid ainult juhul, kui nende avaldamine on kohaldatava seaduse või määrusega ette nähtud.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat omal äranägemisel muuta. Kui me muudame käesolevat privaatsuspoliitikat, siis avaldame selle ajakohastatud versiooni oma veebisaidil. Soovitame teil seetõttu aeg-ajalt kontrollida, ega me ei ole käesolevat privaatsuspoliitikat muutnud.

Isikuandmete vastutav töötleja ja kontaktandmed

Vastutavaks töötlejaks on olukorrast sõltuvalt lepinguliste teenuste pakkuja või saaja või isik, kellega te olete ühendust võtnud.

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta või kui te soovite täpsemalt teada, kuidas ja milleks me isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust meili või posti teel. Meie kontaktandmed on järgmised: info@maxwise.eu, Jõe 4c, 10151 Tallinn, Eesti.

Kliendi õigused seoses isikuandmete kogumisega

 • Õigus saada infot: Maxwise edastab kliendile ise kogu teda puudutava info, mida kliendil on õigus saada käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Käesoleva privaatsuspoliitika kehtiv versioon on alati leitav meie veebisaidilt.
 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega: Teil on kliendina õigus näha infot oma isikuandmete kohta ja/või nende andmete loetelu, mida me vastutava töötlejana teie kohta omame.
 • Õigus isikuandmete muutmisele: Kui teie poolt meile esitatud isikuandmed vajavad ajakohastamist, siis saatke meile selle kohta meil aadressile info@maxwise.eu või kui see on asjakohane, siis võtke meiega ühendust vastava registreerimis- või kontaktivõtulehe kaudu meie veebisaidil või muutke oma isikuandmeid vastavates rakendustes, mille kaudu te olete ennast registreerinud.

Kui see on asjakohane ja võimalik, siis me parandame teie poolt esitatud ajakohase info põhjal võimalikult kiiresti meie poolt töödeldavad aegunud isikuandmed.

 • Nõusoleku tagasivõtmine: Kui me töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Me ei töötle siiski reeglina isikuandmeid nõusoleku alusel, kuna meil on selleks tavaliselt muu õiguslik alus. Saatke meile järgmisele aadressile meil, kui te soovite võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku: info@maxwise.eu.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele või õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele: Teil võib olla oma konkreetsest olukorrast lähtudes õigus isikuandmete töötlemise piiramisele või õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui teie isikuandmete töötlemine ei ole seadusega nõutud.

Kui me ei suuda pakkuda veenvaid õiguslikke aluseid isikuandmete töötlemiseks ega argumente seoses õiguslike nõuete kehtestamise, teostamise või kaitsmisega, siis me enam ei töötle isikuandmeid või piirame isikuandmete töötlemist.

 • Andmesubjekti muud õigused

Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, milliseid isikuandmeid me teilt kogume ja kuidas me neid kasutame. Teil võib lisaks eespool nimetatud õigustele (see tähendab õigusele oma isikuandmetega tutvuda, õigusele nõuda nende muutmist ning õigusele piirata nende töötlemist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele) olla ka muid õigusi seoses isikuandmetega, mida me teie kohta omame, nagu õigus oma isikuandmete kustutamisele ja õigus andmete ülekantavusele.

 • Kaebused

Loodetavasti pole seda kunagi vaja, ent kui peaks siiski tekkima olukord, milles te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja te soovite esitada selle kohta kaebuse, siis saatke meile vastav meil koos oma rahulolematuse põhjuse kirjeldusega aadressile info@maxwise.eu. Me vaatame üle kõik meile saadetud kaebused ja vastame neile.

Kui te usute, et me töötleme teie isikuandmeid sobimatult või et me rikume teie kui andmesubjekti õigusi, siis on teil õigus esitada selle kohta kaebus ka pädevale andmekaitseasutusele. Võtke kaebuse esitamiseks ühendust asjakohase jurisdiktsiooni andmekaitseasutusega (see tähendab teie kui andmesubjekti õiguste väidetava rikkumise koha või teie andmete sobimatu töötlemise koha või teie elu- või töökoha järgse pädeva asutusega).

Käesolev poliitika kuulub järgmise andmekaitseasutuse pädevusvaldkonda: Eesti Andmekaitse Inspektsioon (vt http://www.aki.ee/en).

Andmete töötlemise kokkulepe on käesoleva privaatsuspoliitika lahutamatu osa.

Calc
ONLINE KALKULAATOR
Arvutage raamatupidamisteenuste maksumus kohe!