Kasutustingimused

Teave meie veebisaidi kohta

Veebisait maxwise.eu (edaspidi “Veebisait”) on Maxwise OÜ ametlik veebisait, mis on asutatud ja tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, registrikood 10021807, aadress Jõe 4c, 10151 Tallinn, Eesti.

Teie Veebisaidi kasutamine allub nendele Tingimustele ja Konditsioonidele meie veebisaidi jaoks. Kui jätkate Veebisaidi külastamist, nõustute selgelt nende tingimustega.

Teenused

1. Üldised terminid

1.1. Kirjeldus ja hinnad Maxwise OÜ poolt pakutavate teenuste kohta on esitatud sellel veebisaidil ja/või pakkumises kliendile ja/või lepingus kliendiga.

1.2 Klient, st isik, kellele Maxwise OÜ osutab teenuseid, on igasugune füüsiline või juriidiline isik, kellega Maxwise OÜ on sõlminud kliendi lepingu või kellele Maxwise OÜ osutab teenuseid muul õiguslikul alusel (edaspidi nimetatud “Klient”) või kes külastab/kasutab seda veebisaiti.

Lepingu võib sõlmida ka kolmanda isiku kasuks (edaspidi nimetatud “Kasu saaja”). Mõiste Klient ja Kunde teistes Poolte poolt sõlmitud lepingutes on samaväärne.

1.3 Maxwise OÜ ja Klienti nimetatakse edaspidi “Poolteks” ja koos “Pooled”.

1.4. Käesolevad tingimused kehtivad kõikidele teenustele ja moodustavad õigusliku lepingu (Lepingu) Maxwise OÜ ja veebisaidi kasutaja/Kliendi vahel. Praegused tingimused on esitatud veebisaidil.

1.5. Maxwise OÜ teenuste ostmisega nõustute käesoleva Lepinguga.

Teenuste tellimisel veebisaidil on Klient kohustatud järgima veebipõhist tellimisprotseduuri.

1.6. Leping kehtib selles märgitud perioodi vältel, mille järel seda saab automaatselt pikendada Poolte kokkuleppel või kuni lõpetamiseni Kliendi või Maxwise OÜ poolt.

1.7. Maxwise OÜ võib lõpetada või piirata teenuse kasutamist määratud kuupäeval või igal uuendusperioodi lõpul, kui Klient ei täida Lepingu tingimusi.

1.8. Klient võib kasutada Maxwise OÜ teenuseid ainult Maxwise OÜ loal. Kui Klient kasutab Maxwise OÜ teenuseid ilma loata või ei tasu teenuse või teenuse pikendamise eest, on Maxwise OÜ-l õigus lõpetada koostöö ja/või teenuste osutamine.

2. KLIENDI KOHUSTUSED

2.1 Klient garanteerib, et Kliendi poolt esitatud teave on tõene ja õige ning Klient on ainuisikuliselt vastutav dokumentide tagasilükkamise eest, mis on ebatäpsed või puudulikud.

2.2 Klient teavitab Maxwise OÜ-d viivitamatult kirjalikult kõikidest kontaktandmete muudatustest, mis on märgitud tellimisvormis.

2.3 Klient tagab, et Maxwise OÜ-le antakse ette kõik dokumendid, teave ja muud materjalid (sh nende muudatused), mis on vajalikud Teenuste osutamiseks, et võimaldada Maxwise OÜ-l teostada ülesandeid korrektselt tööajal.

2.4 Klient teeb kõik mõistlikult vajaliku selleks, et Maxwise OÜ saaks oma ülesandeid täita vastavalt Lepingu ja/või Poolte vahel sõlmitud lepingutele. Maxwise OÜ päringutele ja taotlustele tuleb vastata viivitamatult.

3. Maxwise OÜ KOHUSTUSED ja ÕIGUSED

3.1 Maxwise OÜ võtab vajalikud meetmed Kliendi andmete või teabe turvalisuse tagamiseks vastavalt Privaatsuspoliitikale.

Maxwise OÜ võib koguda, kasutada, edastada, salvestada või muul viisil töödelda Kliendi poolt esitatud isikutega seotud teavet (edaspidi “Isikuandmed”) vastavalt kohaldatava seaduse sätetele ja kehtivatele Privaatsuspoliitika ja Kliendi andmete töötlemise põhimõtetele.

3.2 Maxwise OÜ aktsepteerib tellimusi ainult juhul, kui Klient vastutab otseselt teenuste eest tasumise eest.

3.3. Maxwise OÜ tegutseb Kliendi või Kliendi poolt otse volitatud isiku (edaspidi “Volitatud Isik”) kirjalike või kokkulepitud suuliste juhiste alusel.

3.4 Kliendi taotluse vastuvõtmisega nõustub Maxwise OÜ koostööga. Tellimus loetakse aktsepteerituks vastava elektroonilise kinnituse saatmisel.

3.5 Maxwise OÜ-l on õigus lisatasu eest küsida lisakulusid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Lisakulude summa kokku lepitakse eelnevalt.

3.6 Palun võtke ühendust ühe meie konsultandiga, et saada rohkem teavet teenuste osutamise aja kohta Maxwise OÜ poolt.

3.7 Maxwise OÜ ei vastuta, kui Klient ei kasuta täiendavat või täpsemat teabe saamiseks mõeldud aega tellimuse täitmiseks.

3.8 Kui Maxwise OÜ on proovinud Kliendiga ühendust võtta, et pakkuda paremaid teenuseid, kuid ei ole saanud Kliendilt määratud ajavahemiku jooksul vastust (kirjas/lepingus/eelnevates kokkulepetes), võib Maxwise OÜ ühepoolsete meetmetena peatada koostöölepingu.

3.9 Maxwise OÜ ei vastuta kolmandate isikute tegevuste eest, kes on kaasatud tellimuse täitmisse, sealhulgas, kuid mitte ainult, notaribürood, tõlkebürood, valitsusasutused ja postiettevõtted.

3.10 Maxwise OÜ-l on õigus hoiduda mistahes tegevustest juhtudel, kui ta arvab, et sellised tegevused võivad tema seisukohast olla ebaseaduslikud.

3.11 Kui teenuste osutamise käigus on vaja professionaalset abi ekspertidelt, konsultantidelt, spetsialistidelt jms, kes ei ole Maxwise OÜ töötajad, võivad Poolte kokkuleppel olla ette nähtud, et Maxwise OÜ otsib pädeva ja kompetentse eksperti vastavalt vajalikule valdkonnale. Sellisel juhul teeb Maxwise OÜ Kliendile heausksete kavatsustega ettepaneku ühe või mitme eksperdi kohta ning kogub hindamispakkumisi nendelt ekspertidelt.

Maxwise OÜ konsulteerib Kliendiga mis tahes kutsutud eksperdi tasu osas enne sellega seotud kulude tekkimist. Klient sõlmib otse vastava eksperdiga teenuste osutamise lepingu või Pooltel võib olla kokkulepe, et Maxwise OÜ sõlmib sellise lepingu. Igas olukorras ei vastuta Maxwise OÜ selliste kutsutud konsultantide ja muude teenusepakkujate pakutavate analüüside, arvamuste, selgituste ega teiste tulemuste täpsuse eest.

4. TEENUSTE EEST MAKSE

4.1 Te peate tasuma tellitud teenuste eest täieliku summa, et alustada koostööd Maxwise OÜ-ga.

4.2 Järgmised makseviisid on saadaval Maxwise OÜ klientidele:

Pangakülg;
krediitkaardimakse Maxwise OÜ kontoris;
sularahamakse Maxwise OÜ kontoris;
PayPal;
MyPos.

4.3 Klient peab tagama, et Maxwise OÜ oleks saanud täieliku makse. Kui Maxwise OÜ ei saa täielikku makset, ei osutata teenust.

4.4 Enne koostöö alustamist peab klient teavitama Maxwise OÜ-d eelistatud makseviisist tellitud teenuse eest, et Maxwise OÜ saaks pakkuda õigeid maksete üksikasju.

4.5 Klient tasub õigeaegselt kõik tellimuse täitmisest tulenevad riiklikud maksud, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

4.6 Maxwise OÜ-l on õigus üksipoolselt aastas korrigeerida teenuste eest makstava tasu summat, teavitades klienti sellest vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette. Maxwise OÜ-l on samuti õigus korrigeerida tasu maksumust, kui lepingu sõlmimise ajal oluliselt muutuvad lepingu sõlmimise tingimused või kui teenuste osutamine lepingu alusel osutub märkimisväärselt keerukamaks ja ajamahukamaks kui pooled oleksid mõistlikult ette näinud. Kui klient ei nõustu Tasu korrigeerimisega, on tal õigus leping lõpetada.

4.7 Lisaks teenuste eest tasumisele hüvitab klient Maxwise OÜ-le kõik dokumendiga tõendatud kulud ja kulutused, sealhulgas need, mida on tasunud ja tekitanud Maxwise OÜ seoses teenuste osutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult riigilõivud, notaritasud, ülekandekulud, täiendavad maksud, käibemaks, pöördmaksustamine jne. Maxwise OÜ teavitab klienti ette selliste kulude iseloomust ja summast.

5. TAGASTUSPOLIITIKA

5.1 Maksete tagastamine Maxwise OÜ-le ei ole võimalik. Olenemata sellest, kas osutatav teenus peatatakse, tühistatakse või pikendatakse enne praeguse teenusperioodi lõppu, ei ole kliendil õigust nõuda tagasimakset ega kasutada makstud summat teiste Maxwise OÜ-lepinguliste teenuste tellimiseks.

6. VASTUTUS KOOSTÖÖTINGIMUSTE rikkumiste eest

6.1 Klient ei tohi esitada vale- ega ebaseaduslikku materjali / teavet mistahes kujul. Kui klient ei järgi seda reeglit, teavitatakse teda e-posti teel, et reeglite mittejärgimine võib kaasa tuua koostöö peatamise.

6.2 Maxwise OÜ-l ei ole kohustust kontrollida Kliendi poolt Maxwise OÜ-le esitatud teabe täpsust ega usaldusväärsust. Maxwise OÜ ei vastuta Kliendi esitatud teabe täpsuse eest.

6.3 Maxwise OÜ ei anna mingeid garantiisid selle kohta, et antud soovitused ja nõuanded viivad Kliendi jaoks mingisugustele säästudele.

6.4 Maxwise OÜ ei vastuta ülesannete täitmisest tuleneva kahju eest ega seoses ülesandega tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui Maxwise OÜ on sellise kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Maxwise OÜ ei vastuta kaudse kahju eest (kaudne kahju hõlmab muu hulgas saamata jäänud tulusid). Maxwise OÜ koguvastutus lepingu alusel on piiratud konkreetse tellimuse raames Maxwise OÜ poolt saadud Tasu kogusummaga ega ületa teenuste maksumust, mis on osutatud 12 (kaksteist) kuud enne vastava taotluse esitamise kuupäeva.

6.5 Klient kohustub hüvitama Maxwise OÜ-le igakordselt ja kaitsma teda igasuguste kahjude, nõuete, hüvitiste ja kulude (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud), mis tulenevad või on seotud Maxwise OÜ osalemisega tehingus, mille eest Maxwise OÜ ei vastuta vastavalt käesolevale lepingule.

6.6 Klient on kohustatud järgima Maxwise OÜ poolt kehtestatud hoolsuskohustuse meetmeid ning esitama Maxwise OÜ-le kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni.

6.7 Kui tekib vaidlus Poolte vahel seoses Lepingu alusel, peab Klient tegema jõupingutusi vaidluse sõbralikuks lahendamiseks. Kui kokkuleppele ei jõuta, võib vaidluse suunata Harju Maakohtusse.

6.8 Käesolevat lepingut reguleerivad ja tõlgendavad Eesti õigused.

7. KONFIDENTSIAALSUS

7.1 Lepingu kehtivuse ajal ei tohi Maxwise OÜ (välja arvatud teenuste osutamiseks) kasutada ega avaldada kolmandatele isikutele Kliendi ärisaladust, isikuandmeid ega mis tahes teavet Teenuste, äriplaani või Kliendi või selle sidusettevõtete tegevuse kohta, sealhulgas (ilma piiranguteta) mis tahes teavet, mis kuulub Kliendile või seotud isikutele (edaspidi “Konfidentsiaalne teave”), tingimusel et ülaltoodud piirang ei kehti Konfidentsiaalse teabe suhtes: (i) mis oli avalikkusele teada selle avaldamise ajal Maxwise OÜ poolt või hiljem ilma Maxwise OÜ süüta avalikult kättesaadavaks sai; (ii) mis oli juba Maxwise OÜ-le avaldamise hetkel teada ja mida Maxwise OÜ saab tõendada; (iii) mida Maxwise OÜ on iseseisvalt arendanud, kasutamata selleks muid Konfidentsiaalseid teavet; või (iv) mis avaldati Maxwise OÜ-le kolmanda isiku poolt, ilma et Maxwise OÜ rikkusks seda Lepingut või rikkudes Kliendi õigusi.

7.2 Käesolev jaotis 7 ei takista Konfidentsiaalse teabe avaldamist juhtudel, kui:

7.2.1 Pool on kohustatud sellist Konfidentsiaalset teavet avaldama seaduse või mis tahes kohtu või muu pädeva asutuse otsuse kohaselt;

7.2.2 Pool peab sellist Konfidentsiaalset teavet avaldama vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele;

7.2.3 Teine pool on andnud sellele kirjaliku nõusoleku sellise avaldamise kohta; või

7.2.4 Konfidentsiaalne teave avaldatakse professionaalsetele nõustajatele (kes vastutavad avaldatava teabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest).

8. POOLTE KOHUSTUSED VÄLTIDA RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMIST

8.1 Lepingu täitmisel peavad Pooled järgima Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide nõudeid.

8.2 Klient peab koostööd tegema Maxwise OÜ-ga seadusest tulenevate kohustuste täitmisel, sealhulgas Kliendi tuvastamise ja tema rahaliste vahendite päritolu allikate jms osas. Maxwise OÜ-l on kõik õigused, mis tulenevad seadusest ja asjakohastest määrustest, sealhulgas õigus keelduda teenuste osutamisest või lõpetada ärisuhted Kliendiga seaduses sätestatud juhtudel. Eriti on Maxwise OÜ-l õigus lõpetada käesolev Leping hoiatuseta, kui Klient ei esita vastava palvele vaatamata seaduse ja muude kohaldatavate eeskirjade kohaselt nõutavaid dokumente ja muid asjakohaseid teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta või kui Kliendi esitatud dokumendid või teave ei kõrvalda kahtlusi rahapesu ja terrorismi rahastamise osas.

9. VÄLISMAKSUD JA TOLLIMAKSUD

9.1 Meie lähtume peamiselt Eesti Vabariigi seadustest ning pakume nende alusel nõustamisteenuseid.

9.2 Klient vastutab üksi kõikide maksude ja tasude tasumise eest, mis on kohustuslikud Kliendi elukohariigis ja/või maksuresidentsis.

10. LINGID TEISTELE VAHENDIDELE

10.1 Maxwise OÜ võib oma äranägemise järgi pakkuda klientidele linkide kaudu juurdepääsu teistele veebisaitidele või ressurssidele. Need veebisaidid või ressursid kuuluvad kolmandatele osapooltele, keda Maxwise OÜ ei kontrolli. Seetõttu ei vastuta Maxwise OÜ selliste kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitika, andmete kogumise meetodite, sisu, teabe täpsuse ja/või pakutavate või reklaamitavate teenuste kvaliteedi eest.

11. VÄÄRAMAMAT JÕUD

11.1 Maxwise OÜ ei vastuta kliendi ees tellitud teenuste osutamisest keeldumise eest, kui selline keeldumine on põhjustatud sündmustest või asjaoludest, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.

11.2 Ükski pool ei vastuta teise poole ees oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline täitmata jätmine on põhjustatud poolte kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest, mida ei oleks olnud võimalik ette näha ega vältida, sealhulgas kuulutatud või tegelikust sõjast, rahutustest, epideemiatest, maavärinatest, üleujutustest, tulekahjudest ja muudest loodusõnnetustest, riiklike või kohalike asutuste tegevusest ning muudest vääramatu jõu asjaoludest.

11.3 Vääramatu jõu tõttu oma kohustusi täitmata jätnud pool peab teavitama teist poolt viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul selliste asjaolude tekkimisest, takistusest ja selle mõjust kohustuste täitmisele.

11.4 Pool, kes ei ole teist poolt teavitanud kohustuste täitmise võimatusest käesoleva lepingu alusel, ei oma õigust viidata sellisele võimatusele.

12. MUUD SÄTTED

12.1 Käesoleva lepingu ühe sätte kehtetusest tulenevalt ei mõjuta ülejäänud lepingu sätete kehtivust, seaduslikkust ega võimalust neid täita. Kui mõni sätetest osutub kehtetuks, teevad pooled kõik mõistlikud jõupingutused selle asendamiseks uue õigusliku sättega, mille sisu on võimalikult lähedane algsele sättele.

Calc
ONLINE KALKULAATOR
Arvutage raamatupidamisteenuste maksumus kohe!